Home   Type 9

Type 9

Uitgangspunten:

Kinderen met Autisme ( of Autisme Spectrum Stoornis) worden gezien de aard van hun stoornis belemmerd op verschillende aspecten van het leerproces. De overdracht van kennis en vaardigheden kan niet gebeuren volgens de normale didactische leermethoden en principes.
In onze begeleiding van leerlingen met ASS vertrekken we vanuit een benadering die een aantal items van de TEACH -methodiek omvatten.

Hierbij leggen we de nadruk op:

 1. Verminderen van specifieke problemen. (problemen die de kinderen ervaren van uit hun “autisme”) Door tijd en ruimte te structureren en door het verhelderen van gebeurtenissen, emoties en relaties tussen mensen trachten we een basisveiligheid te creëren. Hierbij hanteren we een concrete, visuele communicatiestijl ( cfr. visualisaties en schema’s).
 2. Elimineren van non-specifieke problemen. (problemen die secundair zijn aan het “autisme”) In samenspraak met het team, ouders en indien nodig externe instanties trachten we een oplossing te vinden voor problemen zoals bv. angsten, tics, eetproblemen…
 3. Stimuleren van de normale ontwikkeling.Gezien de diversiteit van de leerlingen streven we ontwikkelingsdoelen na van zowel T2, T1 als T8, afhankelijk van de mogelijkheden van het kind. Belangrijk hierbij is:
  • individuele aandacht;
  • taakanalyses;
  • en de verduidelijking binnen de taken
 4. Elke verruiming van de leerinhoud wordt aangeleerd in kleine zorgvuldig voorbereide stappen waarbij telkens slechts één element wordt toegevoegd. Extra aandacht besteden we aan aanmoedigingen.

Klassamenstelling:

Binnen de klassen met auti-werking zitten kinderen die vanuit hun hulpvraag behoefte hebben aan een sterke vorm van verduidelijking en voorspelbaarheid. Deze leerlingen hun leerproces evolueert pas positief als aan een aantal begeleidingsvoorwaarden wordt voldaan nl. structuur in tijd en ruimte, concrete communicatie, taakanalyses…

Meestal hebben deze kinderen een diagnose binnen het autisme spectrum. Maar ook kinderen zonder ASS-diagnose waarbij na diverse observatiegegevens door het team een analoge hulpvraag is geformuleerd, worden in de auti-klassen opgenomen. Anderzijds zijn er ook kinderen met diagnose ASS die opgevangen worden in de reguliere klassen.

Dit kan zijn :

 • ofwel omdat een beperkte verduidelijking voldoende is om het functioneren van de leerling te garanderen, en deze leerling in groep kan leren
 • ofwel omdat een leerling na enige tijd in de auti-werking een rugzakje heeft meegekregen om zelfstandiger te functioneren in een omgeving die minder gestructureerd is.

Met andere woorden:
In onze school is het mogelijk dat een kind, afhankelijk van de individuele hulpvraag, enige tijd in de reguliere klassen verblijft en dan overstapt naar de auti-werking of omgekeerd.
Aangezien we bij de samenstelling van de klassen eerder uitgaan van het soc.cognitief niveau van de kinderen dan van hun intelligentieniveau, zijn de verschillende groepen vaak type-overschrijdend.

De samenstelling gebeurt in overleg met het auti-team.

Kleuters

Onze doelen:

 • Aanbod van kleuteractiviteiten.
 • De nadruk ligt op het aanleren van gestructureerd werken, taalontwikkling en zelfredzaamheid.

Lager

 • Hier hebben we 5 klassen. De eerste 2 groepjes zijn de kinderen die in de fase van het aanvankelijk lezen en rekenen zitten. We besteden in de klasjes ook veel aandacht aan de zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding. In de volgende groepjes worden de schoolse vaardigheden verder uitgebreid.
 • Daarnaast vinden we de ontwikkeling van de sociaal emotionele vaardigheden heel belangrijk.
 • De kinderen die het lager gaan verlaten worden voorbereid op het BuSo.

Oudercontacten

Regelmatig oudercontacten met de begeleiders ifv. de zorgvraag of bij een probleem. Contacten met begeleidende psychiater of thuisbegeleidingsdienst. Indien gewenst vergezellen we de ouders naar een consultatie of organiseren we een overleg met alle betrokkenen.