Home   GON

GON

Wat is GON?

GON staat voor Geïntegreerd Onderwijs. Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerking tussen het bijzonder onderwijs en het regulier onderwijs. Kinderen die speciale noden hebben in het regulier onderwijs laten aansluiten en de kans geven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Doel van het GON

Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, fysieke beperking, leerstoornis, ernstige spraak – en taalstoornis, motorische stoornis … de kans geven om te functioneren binnen het regulier onderwijs en dit door extra ondersteuning te bieden vanuit het bijzonder onderwijs.

Hoe start het GON ?

Zodra een leerling met specifieke zorgvragen wordt aangemeld of opgemerkt, wordt het CLB verwittigd. Zij ondernemen de nodige stappen om alle informatie te bundelen en nemen contact op met de GON-coördinator. Zij zorgen ervoor dat er een startvergadering wordt gepland. Alle betrokken partijen zoals directie, leerkrachten, ouders, GON-coördinator en eventuele externe hulpverleners zijn hierop aanwezig. Om een GON-aanvraag te doen kan men mailen of bellen naar de GON-coördinator. Er wordt een gemotiveerd verslag opgemaakt, waar belangrijke informatie en gegevens worden ingezet. De hulpvragen van de leerling, de ouders en de school worden samen geformuleerd.

Wij begeleiden GON-Leerlingen met een:

 • autismespectrumstoornis: type 9
 • gedragsstoornis: type 3 (na re-integratie)
 • lichamelijke beperking of stoornis: type 4
 • visuele beperking: type 6 in combinatie met een andere stoornis
 • gehoor-, spraak- en taalstoornis: type 7
 • Basisaanbod: re-integratie leerlingen

De begeleiding gaat tijdens de volledige kleuterschooljaren onafgebroken door, maar beperkt zich in het lager en secundair onderwijs tot 2 jaar. Voor ernstige vormen wordt de hele schoolloopbaan begeleiding voorzien.

Wat bieden wij aan?

 • Ondersteunen en informeren van het hele schoolteam (directie, klas-, zorg- en turnleerkrachten…)
 • Ondersteunen en informeren van de ouders in klas – en thuissituaties. (bespreken, tips geven, hulp bieden, …)
 • Informeren over en tijdelijk aanbieden van mogelijke nieuwe hulpmiddelen en deze leren gebruiken. Indien hulpmiddelen langer nodig zijn, kunnen we samen op zoek gaan om deze aan te kopen.
 • We bekijken of sommige instanties vb. Vlaams Fonds, cel speciale onderwijsleermiddelen, … ons hierbij kunnen helpen.
 • Bestaande materialen aanpassen aan de noden van het kind.
 • Informeren over de problematiek. Intensieve begeleiding bieden aangepast aan de individuele noden van elke leerling.

Hierbij hechten wij belang aan een open communicatie en regelmatig overleg, zodat we het kind optimaal kunnen laten functioneren binnen het gewoon onderwijs. .

Ons team bestaat uit:

 • Lynn Sleurs:GON-coördinator, ASV-leerkracht
 • Jeaninne Cox: co-coördinator
 • Kim Janssen: kinesitherapeute
 • Tyrine Iding: logopediste
 • Edith Hamblok: kinesitherapeute
 • Silvy Van Dijck: logopediste
 • Joline Matthijssen: orthopedagoge

Ons team heeft specialisaties op het gebied van autisme, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, dyspraxie, gehoor- ,spraak- en taalstoornissen, neuromotoriek, psychomotoriek, enz. Regelmatige nascholingen bevordert onze expertise rond verschillende problematieken. Tijdens onze tweewekelijkse teamvergaderingen hebben wij de mogelijkheid om informatie uit te wisselen en mekaar te ondersteunen.

De visie van onze GON

Bij het toewijzen van een GON-leerling aan een GON-begeleid(st)er wordt binnen ons team zeer sterk gekeken naar de prioritaire zorgvragen die de leerling, ouder of gastschool stelt. Door de verschillende functies en expertises die ons team rijk is, proberen wij de meeste geschikte persoon toe te wijzen. Een combinatie van 2 begeleid(st)ers behoort ook tot de mogelijkheid. Afhankelijk van de noden die zich stellen werken we meer leerling of klasondersteunend .

We vinden het als team belangrijk dat we naast specialist ook generalist zijn. We zijn allemaal vertrouwd met de verschillende leerstoornissen, het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het aanvaardingsproces, het stimuleren van de concentratie, de werkhouding en de moeilijkheden rond leren leren.

Tijdens onze wekelijkse teamvergaderingen ondersteunen we elkaar en geven we elkaar tips om de begeleidingen te optimaliseren. Bij onze andere collega’s van het MPI kunnen we ook altijd terecht voor advies.

Wij zorgen ervoor dat alle betrokken partijen op een zo goed mogelijke manier kunnen samenwerken om op deze manier de beste zorg aan alle partijen te kunnen bieden.

Contactpersonen

Bij vragen of aanmeldingen kan men terecht bij de directeur of de GON-coördinator:

 • Directeur: Marco Schepers: +32 11 55 02 00
 • GON-coördinator: Lynn Sleurs: +32 476 38 94 14     gon.mpizonneweelde(at)gmail.com of lynnsleurs@hotmail.com

Documenten

Gemotiveerd verslag M-decreet