Home   O-team

O-team

Wat is het ondersteuningsteam?

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk. Dit geldt voor de leerlingen van de volgende types:

 • basisaanbod (type 1, 8 in afbouw),
 • type 3 (emotionele of gedragsstoornis),
 • type 7 (spraak- of taalstoornis),
 • type 9 (ASS).

Scholen voor gewoon onderwijs bepalen, samen met het CLB en ouders, de ondersteuningsnoden. De scholen leggen hun vragen tot ondersteuning voor aan het ondersteuningsnetwerk. Scholen voor buitengewoon onderwijs staan in voor de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en schoolteams. Elk ondersteuningsnetwerk heeft een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders. Ouders kunnen op die manier doorheen het hele schooljaar bij het ondersteuningsnetwerk terecht met vragen over ondersteuning.

Doel van het O-team

Het nieuwe ondersteuningsmodel vervangt de vroegere begeleiding geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION). Je kind krijgt niet meer standaard een vast aantal uren begeleiding per week gedurende een bepaalde periode, zoals in GON en ION.

De school voor gewoon onderwijs bepaalt samen met jou, met het CLB en met een school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning op maat, op basis van de noden.

De ondersteuning moet altijd voelbaar zijn in de klas, maar kan verschillende vormen aannemen:

 • Voor je kind zelf
 • Voor de leerkracht(en)
 • Voor het schoolteam

Ondersteuning kan meer flexibel worden ingezet, ook in de loop van een schooljaar

Ons team bestaat uit:

 • Joris Willekens: coördinatorASV-leerkracht
 • Zoë Vaes: kinesitherapeute
 • Lindsay Vanderhoydonks: ASV-leerkracht
 • Leen Bruyninckx: ASV-leerkracht
 • Jill Schampaert: ASV-leerkracht
 • Evelien Appelen: ASV-leerkracht, ergotherapeut
 • Vicky Wuytens: ASV-leerkracht, ergotherapeut
 • Jessy Curinckx: ASV-leerkracht
 • Ilke Nijs: ASV-leerkracht, ergotherapeut
 • Ellen Hannes: ASV-leerkracht, orthopedagoge
 • Anne Lyen: ASV-leerkracht, orthopedagoge
 • Katrijn Bertrands: ASV-leerkracht, orthopedagoge
 • Debbie Monten: logopediste
 • Tyrine Iding: logopediste
 • Sylvie Van Dijck: logopediste

Ons team heeft specialisaties op het gebied van autisme, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, dyspraxie, gehoor- ,spraak- en taalstoornissen, neuromotoriek, psychomotoriek, enz. Regelmatige nascholingen bevordert onze expertise rond verschillende problematieken. Tijdens onze tweewekelijkse teamvergaderingen hebben wij de mogelijkheid om informatie uit te wisselen en mekaar te ondersteunen.

De visie

Bij het toewijzen wordt binnen ons team zeer sterk gekeken naar de prioritaire zorgvragen die de leerling, ouder of gastschool stelt. Door de verschillende functies en expertises die ons team rijk is, proberen wij de meeste geschikte persoon toe te wijzen. Een combinatie van 2 begeleid(st)ers behoort ook tot de mogelijkheid. Afhankelijk van de noden die zich stellen werken we meer leerling of klasondersteunend .

We vinden het als team belangrijk dat we naast specialist ook generalist zijn. We zijn allemaal vertrouwd met de verschillende leerstoornissen, het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het aanvaardingsproces, het stimuleren van de concentratie, de werkhouding en de moeilijkheden rond leren leren.

Tijdens onze wekelijkse teamvergaderingen ondersteunen we elkaar en geven we elkaar tips om de begeleidingen te optimaliseren. Bij onze andere collega’s van het MPI kunnen we ook altijd terecht voor advies.

Wij zorgen ervoor dat alle betrokken partijen op een zo goed mogelijke manier kunnen samenwerken om op deze manier de beste zorg aan alle partijen te kunnen bieden.

Contactpersonen

Bij vragen of aanmeldingen kan men terecht bij de directeur of de coördinator:

 • Directeur: Marco Schepers: +32 11 55 02 00
 • Coördinator: Joris Willekens   joris.willekens@sgr15.be

Documenten

Gemotiveerd verslag M-decreet